Navigatie overslaan

Privacy statement

Privacyverklaring Hanzevast

Het waarborgen van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom ook op een verantwoorde en zorgvuldige wijze.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de bedrijfsvoering van Hanzevast Capital N.V., Hanzevast Services B.V. en Hanzevast Finance B.V. (hierna: “wij” of “Hanzevast”). Daaronder is mede begrepen de verwerking van uw gegevens via onze website: https://www.hanzevast.nl/. Deze privacyverklaring bevat informatie over de categorieën persoonsgegevens die we verzamelen, waarom we deze verzamelen, wat we ermee doen en hoe we deze beschermen. Ook geven we informatie over uw individuele rechten.

Wij zijn voor de verwerking van deze gegevens de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens handelen wij in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet AVG.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de aan het einde van deze privacyverklaring vermelde contactgegevens.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van onze voormalige, actuele alsmede potentiële klanten, van(contactpersonen bij) leveranciers en overige relaties, van sollicitanten, alsmede van websitebezoekers. Wij verkrijgen uw gegevens (i) van u zelf, (ii) van derden (zoals bijvoorbeeld klanten, leveranciers en ketenpartners), of (iii) uit openbare bronnen, zoals bijvoorbeeld het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Gegevens die wij mogelijk verwerken zijn:

- basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht;

- contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres, telefoonnummer, (eventueel) het bedrijf waar u voor werkt en uw functie;

- indien u een account heeft aangemaakt in Mijn Hanzevast: uw inloggegevens voor dit account;

- financiële informatie, zoals IBAN/bankrekeningnummer;

- gegevens met betrekking tot uw belegging(en) bij ons, waaronder de datum van de belegging, het bedrag van de belegging, het aantal participaties, de projectnaam, de participatieovereenkomst, de status van betalingen, transactie ID, de datum van een uitbetaling, het bedrag van een uitbetaling en de status van de uitbetaling;

- IP-adres en statistische gegevens over uw gebruik van onze website;

- persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals een sollicitatiebrief, CV, geboortedatum, opleidings- en loopbaangegevens;

- alle overige persoonsgegevens die wij van of over u verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doeleinden.

We verwerken niet altijd alle bovenstaande gegevens, dit is afhankelijk van het soort relatie, de dienst waar het omgaat en/of (indien van toepassing) de toestemming die u ons heeft gegeven.

Doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van onze relatie met u):

Marketing- en acquisitiedoeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens mogelijk voor het verzenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze evenementen en overige marketingcommunicatie die voor u relevant kan zijn, alsmede in het kader van een (inschrijving voor) een van onze evenementen. Wanneer u een van onze evenementen heeft bijgewoond, kunnen we tevens contact met u opnemen voor feedback.

Het uitvoeren van een overeenkomst met u

Wij verwerken uw gegevens voor zover dat nodig is om een participatieovereenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Een participatieovereenkomst sluit u met het betreffende fonds dat u hebt gekozen. Hanzevast Capital N.V. verstrekt om die reden uw gegevens aan dat fonds en voert zelf de directie over het fonds.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Wij verwerken uw gegevens voor zover dat nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Afhankelijk van onze relatie met u verplicht de wet ons bijvoorbeeld om klantgegevens te verzamelen, te controleren en op te slaan, en om informatie te verstrekken aan andere financiële instellingen, alsmede aan toezichthouders en overige overheidsorganisaties.

Als onderneming actief in de financiële sector dienen wij op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) uw persoonsgegevens te verwerken om fraude tegen te gaan of te onderzoeken. Zo moeten wij bij aanvang van de relatie de juistheid van de door u aangeleverde identificatiegegevens verifiëren, alsmede uw achtergrond op strafrechtelijk en financieel gebied. Voor de uitvoering van deze onderzoeksverplichting gebruiken wij de diensten van derden, zoals Handelzeker B.V. en WorldCheck. Deze wettelijke zorgplicht geldt zowel voorafgaand aan als tijdens onze relatie met u voor bepaalde investeringsproducten.

Sollicitaties en recruitment

De gegevens die u met ons deelt indien u bij ons solliciteert (via e-mail/post of via sociale media) of die wij via recruiters ontvangen, verwerken we om contact met u op te nemen ten behoeve van onze sollicitatieprocedure en uw sollicitatie te behandelen. Ook verwerken we gegevens in het kader van een (inschrijving voor) een stage bij ons bedrijf.

Gebruik en verbetering van onze website

Wij verwerken statistische gegevens over het bezoek aan en het gebruik van onze website. Dit doen we om de inhoud, indeling en het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren.

Overige verwerkingen

Wij verwerken uw gegevens ook om eventuele vragen of klachten te behandelen. Tot slot kunnen we uw gegevens verwerken om de producten en diensten van Hanzevast te verbeteren en verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door middel van het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

Grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een dan wel meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:

Ter uitvoering van een overeenkomst met u of om de overeenkomst met u te kunnen sluiten;

- Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;

- Een gerechtvaardigd belang;

Uw toestemming.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij verkopen uw data niet aan derden. In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens echter wel met derden. Dit zullen wij enkel doen wanneer wij dit noodzakelijk achten of wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van toepasselijke wet- en regelgeving. Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen omkleed is. Wij delen uw persoonsgegevens mogelijk met:

- Overheidsinstanties zoals fiscale autoriteiten, toezichthouders, de Kamer van Koophandel en opsporingsinstanties;

- Klanten en leveranciers van Hanzevast;

- Ketenpartners en andere dienstverleners zoals banken, verzekeraars, accountants, belastingadviseurs en overige adviseurs;

Externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en clouddienstverleners dan wel andere leveranciers aan wie wij ondersteunende diensten uitbesteden.

Wanneer de derde waarmee uw gegevens worden gedeeld aangemerkt wordt als een verwerker in de zin van de AVG zullen wij bovendien een verwerkersovereenkomst sluiten met deze derde.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Wanneer wij dit zelf rechtstreeks doen dan zullen wij de maatregelen nemen die nodig zijn om te voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Hieronder zijn de voornaamste door ons in acht genomen bewaartermijnen weergegeven.

Gegevens

Termijn

Persoonsgegevens met betrekking tot klant

Tien jaar na beëindiging relatie

Persoonsgegevens met betrekking tot beëindigde overeenkomsten (relatie met klant is niet beëindigd)

Tien jaar na beëindiging relevante overeenkomsten

Gegevens over betaaltransacties op betaalrekeningen

Tien jaar na transactiedatum

Persoonsgegevens van potentiële klanten die hebben aangegeven contact te willen hebben

Twee jaar na het laatste contactmoment

Contactgegevens van potentiële klanten die niet meer benaderd willen worden

Direct na kennisgeving


Bovenstaande bewaartermijnen zijn van toepassing, tenzij er sprake is een gerechtvaardigd belang of wettelijke verplichting om de gegevens langer te bewaren, zoals bijvoorbeeld lopende dan wel verwachte juridische procedures en/of lopende onderzoeken door toezichthouders ten aanzien van de door ons geleverde producten/diensten dan wel de relatie met de klant.

Uw privacy rechten

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie, wissing, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van deze privacyverklaring.

Het is mogelijk dat wij niet (kunnen) voldoen aan uw verzoek. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of de legitieme belangen van Hanzevast. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

Ter voorkoming van verwerking van foutieve persoonsgegevens vragen we u om uw persoonsgegevens, zoals uw bankrekeningnummer, adres, e-mailadres en telefoonnummer, tijdig te actualiseren via uw eigen ‘Mijn Hanzevast’ account.

Voor wijzigingen in geval van overlijden en/of het benoemen van een gevolmachtigde kan contact opgenomen worden met ons via participanten@hanzevast.nl. Vervolgens zullen wij ons ervan vergewissen dat de daarvoor benodigde documenten en autorisaties voorhanden zijn.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming weer in te trekken. Een eventueel intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van eerdere verwerkingen op basis van uw toestemming.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”). Meer informatie hierover is te vinden op de website van de AP (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). Uiteraard zouden we het fijn vinden als u eerst contact met ons op zou nemen, zodat we kunnen kijken of we er samen uit kunnen komen.


Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te zoveel mogelijk te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot deze gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is, via beveiligde verbindingen verloopt en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Hanzevast neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. De Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) en de Autoriteit Persoonsgegevens houden toezicht op de naleving van de relevante voorschriften.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken.. Een cookie is een klein bestandje dat opgeslagen wordt op het device (computer, tablet of smartphone) waarmee u onze website bezoekt. We gebruiken cookies onder voor het opslaan van uw voorkeuren, uw instellingen en uw browsergeschiedenis. Ook maken wij gebruik van cookies teneinde de kwaliteit en doelgerichtheid van onze dienstverlening op uw wensen en voorkeuren te kunnen afstemmen. U kunt zelfstandig uw cookie instellingen aanpassen.

Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar het op onze website gepubliceerde cookiestatement: https://assets.bettyblocks.com/c5587b11eafb4cf5826a14b57f32047a_assets/files/20180307_Hanze vast_Services_BV_-_Cookie_statement.pdf?_=70ee0cd7a6554475663f52b57811e284.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te blijven.

Contactgegevens

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons op nemen via de hieronder weergegeven contactgegevens:

Hanzevast

Hoge der A 17

9712 AD, Groningen

Nederland

Website: https://www.hanzevast.nl/

E-mail: participanten@hanzevast.nl

Telefoon: + 31 (0) 85 130 02 00

Versiedatum 13 december 2020

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring.