WONED

Investeren in duurzame, kwalitatief hoogwaardige woningen in Nederland

INVESTERINGSFONDS

5,0%

Beoogd dividendrendement

OPEN ACCOUNT

Al een account? U kunt hier inloggen.

Samenvatting

Investeringsfonds WONED maakt beleggen in woningen toegankelijk en gemakkelijk. Toegankelijk omdat deelname reeds vanaf €1.000,- toegestaan is. Gemakkelijk omdat u flexibel kunt in- en uittreden.


Kenmerken

 • Groeifonds met spreiding over heel Nederland
 • Flexibel in- en uitstappen
 • Nadruk op duurzame en daardoor toekomstbestendige woningen
 • Uitkeringen viermaal per jaar
 • Geen emissiekosten

Woningen

WONED investeert in vrije sector huurwoningen verspreid over Nederland. De nadruk ligt op energiezuinige woningen in het middeldure huursegment in middelgrote steden. Ook bestaande bouw op goede locaties, waardoor investeringen in duurzaamheid zijn gerechtvaardigd, komen in aanmerking.


Zie ook www.afm.nl/ebi

Rendement

Het rendement komt uit huuropbrengsten en waardeontwikkeling. Doelstelling van WONED is een uitkeerbaar dividendrendement van 5,0% per jaar. Dit dividendrendement wordt naar rato, per kwartaal aan de investeerders uitbetaald. Doelstelling voor het indirect rendement is 2,0% per jaar, te behalen uit waardeontwikkeling.


Flexibel- in en uittreden

De structuur van het fonds is zo gekozen dat gedurende de looptijd het intreden, uitreden of overdragen van participaties mogelijk is. Het fonds laat periodiek nieuwe investeerders toe. Wilt u uittreden, dan kunt u uw participaties verkopen aan een derde of het fonds. Het fonds is eenmaal per vijf jaar verplicht om aangeboden certificaten te kopen.

Lage kosten

Met de lancering van dit nieuwe fonds, lanceert Hanzevast ook een nieuwe website.  Door de digitalisering van het inschrijfproces, zijn de transactiekosten laag. Hierdoor is het mogelijk om ook kleine participaties te accepteren. Langjarige vermogensopbouw middels het periodiek (maandelijks) inleggen van kleine bedragen is eveneens mogelijk.

Feiten en cijfers

 • Er is momenteel een tekort van 200.000 woningen, door achterblijvende nieuwbouw
 • Woningen zijn een populair beleggingsproduct, in 2017 is een recordbedrag van € 5,0 miljard geïnvesteerd in Nederlandse woningen
 • Het aantal huishoudens neemt sterk toe met 700.000 tot 2050
 • De vraagdruk in het middeldure huursegment is geschat op 76.000 tot 100.000 woningen in de komende 5 jaar

Bron: Stec, 2018

Professioneel beheer

Zowel het fondsbeheer als het vastgoedbeheer is overgedragen aan Hanzevast Capital N.V. Daarmee heeft een professionele en ervaren partij de dagelijkse leiding. Hanzevast heeft de bevoegdheid om deze werkzaamheden gedeeltelijk uit te besteden aan derden.

Financiering

WONED maakt gebruik van vreemd vermogen (hypotheek). Binnen het fonds bestaan meerdere separate rechtspersonen, die onafhankelijk van elkaar zijn gefinancierd. Over het geheel bedraagt het eigen vermogen binnen het fonds echter steeds minimaal 40%. 

Duurzaamheid

Het fonds investeert in duurzame huurwoningen. Duurzaamheid is een belangrijke voorwaarde voor de toekomstbestendigheid van woningen. Het fonds streeft naar label A als gemiddelde binnen de portefeuille. Dit wordt behaald door te investeren in duurzame nieuwbouw en door (op termijn) bestaande bouw te verduurzamen.


Risico's

Beleggen gaat altijd gepaard met risico’s. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat uw investering weinig tot geen inkomsten genereert, of dat (een deel van) uw inleg verloren gaat. WONED heeft een gematigd risicoprofiel. Dat wil echter niet zeggen dat u als belegger geen risico’s loopt. We raden u aan het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig te lezen (zie Downloads).


Gereguleerd

WONED is een beleggingsinstelling in de zin van de Wft (Wet op financieel toezicht). WONED wordt beheerd door Hanzevast Capital N.V. Hanzevast Capital NV heeft een AIFMD vergunning op grond van art 2.65 van de Wft en staat onder permanent toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandse Bank). Hanzevast Capital N.V. is opgenomen in het register van de AFM onder nummer 15000004 (www.afm.nl).

Factsheet

Deze factsheet geeft u een snel overzicht van een aantal belangrijke fondsfeiten.

Fondsprofiel

Het fonds investeert in residentieel vastgoed gelegen in Nederland. Hierbij streeft het fonds naar een zo hoog mogelijk rendement uit de exploitatie van het vastgoed en naar additioneel rendement uit waardegroei.

De doelstelling wordt bewerkstelligd door een focus op vrije sector huurwoningen, energiezuinigheid, een selectief aankoopbeleid en kostenbewust beheer.

Kerngegevens
NaamWONED
Juridische vorm Naamloze venootschap
Valuta Euro
BeursnoteringGeen
Beginjaar 2018
BeheerderHanzevast capital N.V.
Land van vestiging Nederland
Uitgiftestructuur Open-end
Beleggingsbeleid
Type Vastgoed
Management stijlActief
Subcategorie Vrije sector huurwoningen
Beoogd rendement

5,0% direct & 2,0% indirect

SchuldfinancieringMax 60%
BeleggingsrestrictiesZie prospectus
Looptijd fondsOnbepaalde tijd
In- en uitreden
Minimum deelname € 1.000
Maximale deelname € 2.000.000
Beleggingshorizon5-10 jaar
Eerder uitstappen mogelijkJa
Instapkostenn.v.t.
Uitstapkosten3,0%
VerhandelbaarJa, na goedkeuring directie

Markt

Met WONED richten we ons heel duidelijk op investeren in vrije sector huurwoningen. Dit is niet zomaar. We zien een aantal ontwikkelingen in de woningmarkt die deze focus verklaren.

Wat is een vrije sector huurwoning?

Als wij het over een vrije sector huurwoning hebben, bedoelen we een woning met een huurprijs boven de zogenaamde liberalisatiegrens van €710,68 (2018). In 1950 bestond nog 55% van de woningmarkt uit vrije sector huurwoningen. Op dit moment nog slechts 6,5%. Hierdoor is er sprake van een groot tekort, vooral aan huurwoningen in het middensegment.

Belangrijke ontwikkelingen

Wij zien een toename in de vraag naar vrije sector huurwoningen. Op dit moment is er zelfs sprake van een groot tekort, vooral aan huurwoningen in het middensegment. Verschillende ontwikkelingen van politieke, sociaaleconomische en demografische aard geven aanleiding voor de verdere ontwikkelingen van de vraag naar vrijesectorhuur.

 1. STERKE HUISHOUDENSGROEI

  Het aantal huishoudens in Nederland groeit. Wel zijn er regionale verschillen. Het zijn vooral de steden die groeien, hier is het woningtekort het hoogst.

 2. VERGRIJZING

  De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. Dit brengt een verschuiving in woonvoorkeuren met zich mee. Een voorbeeld hiervan betreft de toename in de vraag naar nultredenwoningen.

 3. KLEINERE HUISHOUDENS

  Het aantal huishoudens met één persoon neemt significant toe. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vergrijzing en jongeren die langer alleen wonen. De vraag naar kleine huurwoningen stijgt.

 4. STIJGENDE HUIZENPRIJZEN

  De prijzen van koopwoningen stijgen hard, vooral in grote en middelgrote steden. De lage rente versterkt dit proces. Starters treden lastig toe op de koopmarkt.

 5. FLEXIBILISERING

  Het aandeel flexibele arbeidscontracten is afgelopen jaren 30% toegenomen en stijgt nog steeds. Dit bemoeilijkt de financiering van koopwoningen.

 6. OPKOMST DEELECONOMIE

  De deeleconomie is in opkomst, vooral onder jonge (hoog- opgeleide) huishoudens. Dit zien we terug in de populariteit van woningdelen in steden.

 7. HERZIENING WONINGWET

  Woningbouwcorporaties moeten zich weer focussen op sociale huurwoningen. Middeninkomens kunnen hierdoor minder goed in de sociale huur terecht.

 8. VERANDERINGEN IN DE ZORG

  Ouderen blijven langer thuis wonen. Niet alleen omdat ze dit zelf willen, maar ook omdat ze dit moeten door veranderende regelgeving. Huren is vaak een goede oplossing.

 9. AANSCHERPING FINANCIERING

  De financieringsvoorwaarden worden strikter. Kopers hebben meer eigen vermogen nodig. Jongeren in het bijzonder moeten hierdoor langer huren.

Downloads

 1. Prospectus

  Download
 2. Essentiële beleggersinformatie

  Download

Portefeuille

U leest hier een beschrijving van het beleggingsbeleid en een overzicht van de portefeuille. Op dit moment zij wij druk bezig met de uitbreiding van de portefeuille. 

Beleggingsbeleid

Het fonds heeft de discretionaire bevoegdheid te beleggen met inachtneming van de beleggingsrestricties. Belangrijke uitgangspunten zijn de focus op energiezuinige vrije sector huurwoningen, een selectief aankoopbeleid en kostenbewust beheer.

Aankopen komen tot stand aan de hand van een zorgvuldig proces en op basis van gehanteerde object-specifieke kwaliteitscriteria zoals de locatie, duurzaamheid en de bouwkundige staat.

Beleggingsrestricties
SpreidingIndividueel object max. 25%
TypeVastgoed
Vastgoedcategorie Min. 75% woningen
SubcategorieMin. 65% woningen vrijesectorhuur
LandNederland
Direct / indirectDirect

Molukkenstraat, Groningen

Objectbeschrijving
AdresMolukkenstraat, Groningen
TypeAppartementen
BouwjaarNieuwbouw
Type huurVrije sector 
StatusAfwachting vergunning


Bouwe Landlaan, Apeldoorn

Objectbeschrijving
AdresBouwe Landlaan 84, Apeldoorn
Type Appartementen 
Bouwjaar2009
Type huurVrije sector
StatusAfwachting levering

Boumaboulevard, Groningen

Objectbeschrijving
AdresBoumaboulevard 195, Groningen 
TypeAppartementen
Bouwjaar2009
Type huurVrije sector
StatusAfwachting levering

In- en uitstappen

WONED heeft een open-end uitgiftestructuur. Hierdoor kunt u maandelijks participeren en is het periodiek mogelijk uw participaties aan het fonds te verkopen.

Hoe werkt deelnemen?

U kunt investeren via uw Mijn Hanzevast account. Inschrijven kan altijd als het fonds beschikbaar staat op de website. Nadat u uw deelnamebedrag heeft geselecteerd, akkoord bent gegaan met de voorwaarden en uw betaling heeft gedaan nemen wij uw inschrijfverzoek in behandeling.

U krijgt het aantal certificaten toegewezen die voor het deelnamebedrag verkregen kunnen worden. Certificaten worden elke eerste werkdag van de maand uitgegeven. De uitgifteprijs is gelijk aan de op het toekenningsmoment geldende handelskoers (zie hiernaast).  

 

Deelname informatie per [datum]
Handelskoers per Certificaat€1.000
Minimum deelname€1.000
Minimale stapgrootte€100
Deelname frequentieMaandelijks
Toekenningsdatum inschrijvingEerste werkdag van de maand
Instapkostenn.v.t.
Uitstapkosten3,0%

Hoe werkt uitstappen?

U kunt uw deelname stoppen door uw certificaten te verkopen aan het fonds of een derde. Certificaten verkopen aan het fonds kan door middel van het beschikbare inkoopformulier. Na de ontvangst van het formulier zal het fonds uw certificaten proberen te matchen met ontvangen deelnameverzoeken. Lukt dit niet? Dan kan het fonds uw verzoek voldoen uit beschikbare liquide middelen. Dit is echter geen verplichting.

Eenmaal per vijf jaar heeft het fonds wel de verplichting de door u aangeboden certificaten te kopen. Wilt u hiervan gebruik maken, dan dient u uiterlijk in jaar vier na de toekenningsdatum van uw certificaten het inkoopformulier in te dienen.

Uitredingsinformatie
Beleggingshorizon5 - 10 jaar
Eerder uitstappen mogelijk? Ja
FrequentieMaandelijks
Verplichting tot inkoop door fondsEnkel gedurende inkoopperiodes
Frequentie periodesEenmaal per vijf jaar
Looptijd periodes12 maanden
Opzegtermijn Max. jaar vier na uitgiftedatum
VerhandelbaarJa, na goedkeuring directie

White paper

10 trends en ontwikkelingen in de Nederlandse woningmarkt

Welke demografische ontwikkelingen beïnvloeden de woningmarkt? Welke rol spelen ontwikkelingen in de zorg? Hoe ziet het...